UR JAWOR
Dołącz do nas!

RODO

1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI. Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa w naszym Serwisie. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasz Serwis. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). 
2. DEFINICJE. Na potrzeby niniejszej Polityki posługujemy się poniższymi pojęciami. Przez użyte w niniejszej Polityce pojęcia definiujemy następujące określenia: Administrator (My) – Stowarzyszenie, Klub Strzelecki “UR” – z siedzibą w Jaworze, ul. Przyjaciół Zołnierza 5a, 59-400 Jawor, czyli podmiot, który zgodnie z RODO decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez nas pod adresem www.jksur.pl.pl wraz ze wszystkimi podstronami. Użytkownik, Klient (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub, w zależności od kontekstu i sytuacji, zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. 
3. ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie gwarantującym prezentowaną funkcjonalność Serwisu, na przykład, kiedy korzystasz z naszych formularzy kontaktowych, aby zadać nam pytanie, poprosić o ofertę czy nawiązać kontakt. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważne. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zachowania danych w poufności. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej. Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami. Pragniemy zaznaczyć, że nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Twoja wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez innych Użytkowników przepisów prawa. 
4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: Zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczonych przez nas usług. Udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie, zaprezentowanie oferty. Obsługi potencjalnego klienta przed zawarciem umowy, w procesie zawierania umowy oraz po zawarciu umowy – w formie telefonicznej oraz elektronicznej. Promowania naszej marki poprzez korzystanie z mediów społecznościowych. 
5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących naszych usług. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, w szczególności promowania naszej marki w mediach społecznościowych. Nasz interes polega na zapewnieniu rzetelnej i powszechnej informacji o naszej działalności, zakresie i jakości usług. 
6. PRAWO PODANIA DANYCH. Podanie przez Ciebie danych osobowych w przypadku woli zawarcia umowy jest wymogiem umownym – dane są nam niezbędne do zawarcia umowy i należytego jej wykonania. Niepodanie danych uniemożliwi nam zawarcie umowy, a nawet jej wykonanie. W pozostałym zakresie podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. 
7. KATEGORIE PRZETWARZANYCH W SERWISIE DANYCH. Korzystanie z formularzy kontaktowych. Uzyskiwanie informacji o naszych usługach przed zawarciem umowy, w związku z jej zawarciem oraz po jej zawarciu możliwe jest za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail czy też drogą kontaktu telefonicznego za pośrednictwem podanego numeru telefonu. Korzystanie z ww. funkcjonalności wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, treści wiadomości, a niekiedy nazwy firmy. Media społecznościowe. Prowadzimy profile firmowe w mediach społecznościowych (Facebook, ). Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Naszym celem jest promowanie własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. 
8. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE. Pliki cookies w polityce prywatności
9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Twoje dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane . Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania. 
10. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH. W związku ze zbieraniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień wynikających z RODO. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, wystarczy przesłać nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości: e-mail: skarbnik@jksur.pl. pocztą tradycyjną: kontakt skarbnik Stowarzyszenia ul. Kuźiennicza 4/112, 59-400 Jawor. Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie. Dla pełnej realizacji Twoich praw zastrzegamy sobie również prawo do doprecyzowania Twojego żądania, w szczególności gdy nie będzie ono dla nas wystarczająco jasne.